Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan 2010

3211 bekeken

De Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan is een regeling voor vaststelling van de plankosten in het exploitatieplan, bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Doelstelling van de regeling is het stellen van regels met betrekking tot de hoogte en begrenzing van enkele kostensoorten van grondexploitatie ter bescherming van de particuliere eigenaren. Het betreft de plankosten van de voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van voorzieningen en werken, het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen en de overige gemeentelijke apparaatskosten voor de uitgifte van bouwrijpe grond. De regeling heeft uitsluitend betrekking op het exploitatieplan en is niet van toepassing op anterieure contracten over grondexploitatie, dat wil zeggen overeenkomsten die gesloten worden voordat een exploitatieplan is vastgesteld.

Dit rekenblad dient als hulpmiddel om het forfaittaire bedrag aan plankosten conform de regeling te bepalen. NB. de Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan is niet officieel vastgesteld.

 

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

Meer »
Redactie
Meer »