Outlook Grondexploitaties 2017

773 bekeken

Metafoor Ruimtelijk Ontwikkeling brengt met de Outlook grondexploitaties 2017 in beeld hoe de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters in de grondexploitatie zich op de korte, middellange en lange termijn ontwikkelen.

Voor gemeenten en andere grondeigenaren is het van groot belang dat in grondexploitaties wordt gerekend met reële parameters. Het hanteren van te optimistische parameters in de grondexploitatie kan enorme financiële gevolgen hebben. Risico's met betrekking tot actuele projecten worden in dat geval onvoldoende op waarde geschat. Gemeenten lopen daarmee nog steeds kans op tegenvallers van formaat.

Hoewel wordt beseft dat een inschatting van parameters per definitie arbitrair en van vele factoren afhankelijk is (aard van het project, locatie, de markt), doet Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling toch een inschatting voor de verschillende parameters. De financiële betekenis van de parameterwaarden is eenvoudigweg te groot om geen poging te wagen om tot reële aannames te komen. Voor een gemeente zijn marktconforme parameters zelfs noodzakelijk om de omvangrijke risico's met betrekking tot de grondexploitatie op waarde te kunnen schatten. Het doen van reële aannames over de parameters is in feite de waarheid onder ogen zien en anticiperen op actuele risico's. Het is vervolgens aan de professional om een strategie te kiezen met betrekking tot hun grondexploitaties.

Uitgave van: Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling (2016)
Lees het artikel via deze link

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

Meer »
Redactie
Meer »