Mattermap stedelijke herverkaveling

Platform 31 maakte een overzicht van meningen, pilots en onderzoek over het middel stedelijke herverkaveling. Dit heeft geresulteerd in de MatterMap 'binnenstedelijke herverkaveling, een verzameling van opinie en onderzoek'. De meningen over een r...

OpMaat - De financiële gevolgen van stedelijke herverkaveling

Metrum heeft een nieuwe module ontwikkeld in OpMaat. OpMaat is een rekenmodel  voor gebiedontwikkeling. Met de nieuwe module kunnen stedelijke herverkavelingsprojecten planeconomisch worden doorgerekend. De module geeft hiermee tevens een afweging...

Succesfactoren voor stedelijke herverkaveling

Het is moeilijk om stedelijke herverkavelingsprojecten van de grond te krijgen. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Maar het heeft vooral ook te maken met onzekerheden. Eén van de eigenaren moet de eerste stap zetten, maar wie doet...

Aedes Routeplanner: draaiboek Woningwet

Aedes heeft voor woningcorporaties een Routeplanner Woningwet gemaakt. Op basis van de planner kunnen corporaties een eigen draaiboek maken voor de invoering van de Woningwet. Woningwet De Woningwet gaat in op 1 juli aanstaande. De ministeriële r...

Handreiking over aanpak particulier woningbezit bij krimp

De woningmarkt kampt steeds meer met de gevolgen van bevolkingsdaling. In sommige delen van het land meer dan in andere. Een groep experts heeft een handreiking opgesteld: Beter met minder. Aanpak particulier woningbezit in de krimp. De handreiki...

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking

De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat voor ondermeer bestemmingsplannen de t...

Aanpak stedelijke ontwikkeling

Stedelijke vernieuwing anno nu gaat om projectmatig werken met aandachtspunten en inspiratie per fase van planontwikkeling. Het schema ‘stedelijke vernieuwing anno nu’ geeft inzicht in het veranderende speelveld binnen stedelijke vernieuwing en w...

Een toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen

Deze brochure bevat onder meer de visie, uitgangspunten en toetsingscriteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangaande herbestemming van vrijkomende kerken. Voor gemeenten, monumentencommissies en beleidsmakers biedt de brochure hand...

Toolbox financieringsconstructies transformatie

Met de Toolbox Financieringsconstructies biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lokale overheden, corporaties en ontwikkelaars inspiratie bij het zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden of werkwijzen voor stedelij...

Schema bestemmingsplan, omgevingsvergunning en gecoördineerde omgevingsvergunning

Beknopt schema met doorlooptijd bestemmingsplan, omgevingsvergunning en coördinatieregeling Wro Bron: Rho Adviseurs Auteur: Bart van Well (2014)