Actief grondbeleid

  • 15 jun. 2012
  • 22 nov. 2022
  • 10920 keer bekeken

Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf de regie heeft bij de ontwikkeling. De gemeente voert de grondexploitatie uit. Hiervoor heeft de gemeente veelal zelf de grond in eigendom (of verwerft deze), is opdrachtgever voor het bouw- en woonrijp maken en geeft grond uit aan derden (bijvoorbeeld ontwikkelaars, particulieren (in de vorm van individueel of collectief particulier opdrachtgeverschap).

Actief grondbeleid bestaat uit een aantal gangbare stappen, na de planvorming en benodigde ruimtelijke procedures (zoals de wijziging van het bestemmingsplan en het opstellen van een exploitatieplan) wordt gestart met de verwerving van gronden. Getracht wordt grond op minnelijke wijze via onderhandelingen te verwerven. Indien dit niet tot overeenstemming leidt kan de gemeente gebruik maken van het gemeentelijk voorkeursrecht en de onteigening. Om speculatie van de grondprijzen te voorkomen kan er voor worden gekozen om vooraf gronden (voor de wijziging van het bestemmingsplan) strategisch te verwerven. Hiertegen over staat het renterisico en voor de gemeente indien de verworven gronden niet of niet conform planning kunnen worden ontwikkeld en worden uitgegeven. In de huidige markt is dit risico zeker aanwezig. Met de invoering van de nieuwe Wro heeft de gemeente meer instrumentarium om het risico op kostenverhaal te beperken en is de noodzaak tot strategische verwerving minder groot.

Door de gemeente wordt vervolgens de grond bouwrijp gemaakt. De laatste stap is de uitgifte van de uitgeefbare grond. Tegen vastgestelde grondprijzen in de Nota Grondprijzenbeleid wordt grond uitgegeven. De gemeente moet dat, op grond van regelgeving om staatssteun tegen te gaan, doen tegen marktwaarde.

Bij actief grondbeleid heeft de gemeente meer sturingsmogelijkheden en zeggenschap dan bij faciliterend grondbeleid of publiek-private samenwerking. Daar staat tegenover dat de gemeente ook meer risico loopt, vooral doordat grondaankopen vaak grote investeringen betekenen voor gemeenten.

Bron: http://www.gemeentelijkGrondbeleid.nl/Grondbeleid/Beleidskaders/ActiefGrondbeleid/tabid/59/Default.aspx

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: