Contante Waarde (CW)

46828 bekeken

De contante waarde (of: actuele waarde) is de huidige waarde van een toekomstig bedrag, verrekend met een bepaalde rente over dat bedrag. Of anders gezegd, de huidige waarde van een reeks van kasstromen op verschillende tijdstippen.

Bij het bepalen van de contante waarde wordt rekening gehouden met de tijdsvoorkeur van geld. Een bedrag wat men nu reeds in bezit heeft is meer waard dan datzelfde bedrag dat een jaar later ter beschikking komt. Via een contante waarde berekening worden de diverse kasstromen op verschillende tijdstippen met behulp van een discontovoet tot één huidige waarde samengebracht.

Formule:

  Te ontvangen bedrag
CW = ------------------------
  (1 + rente) ^ n

Waarbij rente = rentepercentage en n = aantal jaren

Voorbeeld:

Stel je wilt over 5 jaar over € 1.000 beschikken en je kunt een rente krijgen van 3% per jaar. Hoeveel geld moet je dan nu op de bank zetten om over 5 jaar over €1.000 te beschikken?

     1000   1000  
CW = --------- = -------- =  € 863
  1,03 ^ 5   1,16  

Met andere woorden, de huidige contante waarde van € 1000 over vijf jaar bij een rentepercentage van 3% is € 863.

Zie ook: 

Netto Contante Waarde

Contant maken

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

Meer »
Redactie
Meer »