Onderzoek Transformatie gaat niet vanzelf

2964 bekeken

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het programma Onorthodoxe Maatregelen van het Ministerie van BZK, gestart door voormalig VROM in het kader van de Verstedelijkingsafspraken 2010 - 2020. Kantoortransformatie is één van de thema’s van het programma Onorthodox waarin de partijen die betrokken zijn bij uiteenlopende bouwprojecten worden uitgedaagd om met onorthodoxe maatregelen voorbij de grenzen van wet- en regelgeving te denken om de (financiële) uitvoerbaarheid van die projecten te verbeteren. Voor de transformatie van leegstaande kantoren is gekozen om aan de hand van tien concrete leegstaande kantoorgebouwen ‘al doende’ te onderzoeken welke belemmeringen in de praktijk écht een rol spelen bij transformatie. Hoe zijn die problemen op te lossen, onorthodox als dat moet, en hoe kan transformatie gemeengoed worden. De tien cases zijn aangedragen door acht gemeenten en op thematiek geselecteerd door het Ministerie van BZK. De projecten behoren tot de categorie ‘lastige gevallen’ waarvoor in de praktijk meestal nog geen initiatief werd genomen door de eigenaar of een marktpartij. Per kantoorgebouw is getracht in zes maanden het transformatieproces te starten met twee doelen: in beeld brengen welke knelpunten de gemeenten en eigenaren daarbij tegenkomen en de gemeenten ondersteunen om de transformatie concreet in gang te zetten. Het onderzoek geeft daarmee ook antwoord op de vraag hoe deze gemeenten invulling geven aan hun coördinatie- of regierol 3 waarover de Kantorentop van mei 2010 stelde dat ‘een belangrijk instrument van gemeenten voor het aanpakken van de bestaande voorraad is: het op lokaal niveau voeren van overleg over dit beleid met lokale (institutionele én met name ook particuliere) eigenaren, waarbij o.a. het alternatief gebruik van structureel leegstaande kantoren wordt gestimuleerd’.

Uitgave van: Min. Bzk (2011)

Auteur(s): diverse auteurs

Lees artikel via de volgende link.

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

Meer »
Redactie
Meer »