Kostenverhaal

Het dossier Kostenverhaal gaat in op de mogelijkheden die worden geboden aan gemeenten om de kosten die door gemeenten worden gemaakt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen te verhalen op ontwikkelende partijen. Met de inwerkingtreding van de Wro (2008) hebben gemeenten naast het privaatrechtelijke spoor (anterieure overeenkomst) ook publiekrechtelijk instrumenten gekregen om het kostenverhaal zeker te stellen. Door naast een planologisch besluit en exploitatieplan vast te stellen zijn ontwikkelende partijen verplicht een exploitatiebijdrage te voldoen.

De kostensoorten die gemeenten op deze wijze kan verhalen zijn limitatief beschreven in de Bro. Omdat gemeenten verplicht zijn haar kosten te verhalen op ontwikkelende partijen, waarbij de systematiek uit de Wro en Bro min of meer als ondergrens kan worden beschouwd, gaat er een zekere schaduwwerking vanuit. Inzicht in de werking van de wet geeft ook inzicht in wat een gemeente minimaal in een privaatrechtelijke overeenkomst kan verlangen. Het gaat hierbij onder andere om:

 • plankosten
 • kosten van (civiele) werken en werkzaamheden
 • maatregelen (opheffen hindercirkels, milieucompensatie)
 • planschadekosten
 • bovenwijkse voorzieningen

De wetgeving is inmiddels een aantal malen op details aangepast via de bagatel-regeling, crisis- en herstelwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het dossier zijn de benodigde basisdocumenten en diverse voorbeeldrapportages opgenomen om eenvoudig vertrouwd te raken met het onderwerp.

Samengesteld door:

Maurice van Rooden - VKZ

Gebiedseconomie

Organisatie: VKZ
Tips & Tools
Handleiding exploitatieplan 2010

De gemeenten hebben sinds de inwerkingtreding gezamenlijk enkele tientallen exploitatieplannen opgeleverd, die onderling sterk verschillen in opzet...

Voorbeeld exploitatieplan

Het exploitatieplan Harselaar Zuid Fase 1a van de gemeente Barneveld is op 17 december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en kan als voorbeelexp...

Publicaties
Agenda
Meer »
Begrippen
 • Vervangingswaarde

  Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

 • Herbouwwaarde

  Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

 • Sloopwaarde

  Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

Meer »
Redactie
Meer »