Er zijn 71 resultaten voor bovenplanse kosten

Sloopwaarde
 • Usome
 • feb 22, 2017
 • nov 22, 2022
 • 3881 keer bekeken
Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en storten".  ... Lees meer
Grondexploitatie
 • Usome
 • jan 24, 2014
 • nov 22, 2022
 • 3804 keer bekeken
Een grondexploitatie is een overzicht van alle kosten en baten van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het realiseren van een nieuwbouwwijk. Het aankopen van grond en het geschikt maken hiervan maken deel uit van de kosten, waarbij de verkoop van bouwrijpe grond een baat kan zijn. De grondexploitatie vormt de basis voor de bouwexploitatie. ... Lees meer
BRIM-subsidies
 • Usome
 • dec 11, 2013
 • nov 22, 2022
 • 2555 keer bekeken
BRIM staat voor Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. De subsidie is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van onderhoud van monumenten die oorspronkelijk niet als woonhuis zijn gebouwd en die nu niet als woonhuis in gebruik zijn. Deze regeling heeft een aantal uitzonderingen bijvoorbeeld voor (in het verleden) herbestemde panden, decentrale overheden en kerken. Zie: http://www.restauratiefonds.nl/restaureren/Rijksmonument/brimsubsidie/Paginas/default.... Lees meer
Cultuurfonds-hypotheek
 • Usome
 • dec 11, 2013
 • nov 22, 2022
 • 2453 keer bekeken
De Cultuurfonds-hypotheek is een laagrentende lening voor gemeentelijke of provinciale monumenten. de rente van deze lening ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek wordt bepaald aan de hand van de door de gemeente vastgestelde subsidiabele kosten. De lening bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 100.000 euro. Voorwaarde is dat u eigenaar bent van een gemeentelijk of provinciaal monument of door de gemeente aangewezen... Lees meer
Drukkende onderhoudskosten
 • Usome
 • dec 11, 2013
 • nov 22, 2022
 • 2365 keer bekeken
In het Brim 2013 is de term ‘drukkende onderhoudskosten’ geïntroduceerd. De ‘drukkende onderhoudskosten’ zijn de kosten voor onderhoud van een monument zoals die zijn vastgesteld door de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM), verminderd met: (1) de ontvangen en te ontvangen subsidies. (2) Het bedrag dat als verzekeringsuitkering bij schade door brand of storm en dergelijke ontvangen andere tegemoetkomingen. Kortom, de kosten die daadwerkelijk ten laste van de e... Lees meer
Restauratiefondsplus-hypotheek
 • Usome
 • dec 11, 2013
 • nov 22, 2022
 • 2277 keer bekeken
De Restauratiefondsplus-hypotheek is een laagrentende lening voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten zonder woonfunctie. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro, het maximale 1,5 miljoen. De hypotheek wordt verstrekt nadat de onderhoudskosten zijn vastgesteld door de Belastingdienst Bureau Monumenten en voordat u begint met de werkzaamheden. U kunt alleen de kosten financieren waarvoor u geen Brim-subsidie toegekend heeft gekregen. Zie: www.restauratiefonds... Lees meer