Er zijn 71 resultaten voor bovenplanse kosten

Posterieure overeenkomst
 • Usome
 • jun 22, 2012
 • nov 22, 2022
 • 5995 keer bekeken
Overeenkomst met afspraken over onder andere kostenverhaal, gesloten tussen gemeente en particuliere initiatiefnemer nadat het exploitatieplan is vastgesteld. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn in afdeling 6.4 Grondexploitatie bepalingen opgenomen gericht op het verhalen van kosten door de overheid op particuliere initiatiefnemers. Hierdoor is het voor de overheid mogelijk om afspraken over kostenverhaal af te dwingen binnen de limitatieve bepalingen van de kostens... Lees meer
Reconstructie
 • Usome
 • jun 22, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2538 keer bekeken
Bij reconstructie wordt uitgegaan van (gehele of gedeeltelijke) voortzetting van het bedrijf elders. De onteigende zal kosten moeten maken om bijvoorbeeld vervangende grond te verwerven en/of een vervangend opstal te laten bouwen. Voor het bepalen van de hoogte van de schadeloosstelling wordt er van uit gegaan dat het vrijkomend kapitaal zal worden aangewend om deze investeringskosten te dekken. Voor zover het vrijgekomen kapitaal niet toereikend is, zal een lening moeten... Lees meer
NHC
 • Usome
 • jun 19, 2012
 • nov 22, 2022
 • 3174 keer bekeken
Normatieve Huisvestings Component (NHC) is een vaste vergoeding voor de kosten van bouwen, grond, onderhoud en aflossing van rente. Vanaf 1 januari 2012 is het Ministerie van VWS gestart met de overgang naar een systeem waarbij zorginstellingen een vergoeding krijgen voor vastgoed die afhankelijk is van hun productie. Dat gebeurt door de introductie van de normatieve huisvestingscomponent (NHC). Bron: Zorgvisie.nl ... Lees meer
Actief grondbeleid
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 10553 keer bekeken
Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf de regie heeft bij de ontwikkeling. De gemeente voert de grondexploitatie uit. Hiervoor heeft de gemeente veelal zelf de grond in eigendom (of verwerft deze), is opdrachtgever voor het bouw- en woonrijp maken en geeft grond uit aan derden (bijvoorbeeld ontwikkelaars, particulieren (in de vorm van individueel of collectief particulier opdrachtgeverschap). Actief grondbeleid bestaat uit een aantal gangbare stappen, na de plan... Lees meer
Winst en verlies nemen
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2690 keer bekeken
Gemeenten en Provincies zijn met betrekking tot grondexploitatie aan bepaalde spelregels gebonden. Deze spelregels zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit besluit van 17 januari 2003 bevat de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van provincies en gemeenten. Voor de verduidelijking van de relatie tussen het BBV en grondexploitaties is door de Commissie BBV de notitie ... Lees meer
Bouwgrond in exploitatie (BIE)
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 4690 keer bekeken
Het BBV heeft het begrip ‘Bouwgrond in exploitatie (BIE)’ geïntroduceerd. Het betreft hier een (door de Raad vastgestelde) grondexploitatie in uitvoering. Het begrip is van belang voor de wijze waarop de grond wordt beoordeeld en opgenomen in de financiële administratie. Vervaardigingkosten van bouwrijp en woonrijp maken van de locatie worden geactiveerd ofwel bijgeschreven op het balansactief. Activering van de gemaakte kosten is acceptabel omdat grondexploitatie geen éé... Lees meer