Er zijn 27 resultaten voor bovenwijkse voorziening

Bovenwijkse (meerwijkse) voorziening
 • Usome
 • jun 22, 2012
 • nov 22, 2022
 • 5706 keer bekeken
Voorziening, die van nut is voor het exploitatiegebied en voor één of meer andere gebieden. Een voorbeeld van een bovenwijkse voorziening is een ontsluitingsweg die een functie heeft voor meerdere wijken. Een voorbeeld van een bovenwijkse voorziening is een ontsluitingsweg die een functie heeft voor meerdere wijken. De Wet ruimtelijke ordening verplicht niet alle bovenwijkse voorzieningen in de structuurvisie op te nemen. Maar omdat de structuurvisie de hoofdlijnen beschr... Lees meer
Bovenwijkse voorzieningen en BBV
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 15693 keer bekeken
Het begrip bovenwijkse voorziening en de relatie met het BBV is in de notitie grondexploitatie van de commissie BBV beschreven. Ten gevolge van de realisatie van een grondexploitatie kunnen buiten het exploitatiegebied aanpassingen in bijvoorbeeld de infrastructuur noodzakelijk zijn. Deze kosten kunnen direct ten laste van een grondexploitatie worden gebracht. Echter afsluiting van de grondexploitatie kan dan pas plaatsvinden als alle werkzaamheden (eveneens de realisatie... Lees meer
Voorziening bij grondexploitaties
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2966 keer bekeken
In de notitie grondexploitatie, februari 2012 van de commissie BBV wordt het begrip Voorziening helder toegelicht. Een voorziening wordt getroffen indien er sprake is van een grondexploitatie met een negatief resultaat is. Dit kan zijn een project waarbij vanaf het begin gekozen wordt voor een begrote verlies, het kan ook zijn dat een project gedurende de ontwikkeling ten gevolg van conjuncturele ontwikkeling, noodgedwongen planwijzigingen etc. omslaat van een positief na... Lees meer
Voorzieningen bij corporaties
 • Usome
 • jun 08, 2012
 • nov 22, 2022
 • 3034 keer bekeken
Onder voorzieningen worden middelen opgenomen ter dekking van voorzienbare toekomstige verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang en/of het tijdstip op balansdatum onzeker zijn, maar redelijkerwijs in te schatten. Bij woningcorporaties betreft dit met name de voorzieningen voor onrendabele investeringen nieuwbouw en voorzieningen voor verplichtingen in het kader van herstructurering van complexen. Daarnaast komen soms bijzondere voorzieningen voor, bijvoorbee... Lees meer
Oriënteringsnota (1973)
 • Usome
 • jan 31, 2014
 • nov 22, 2022
 • 4104 keer bekeken
De Oriënteringsnota is het eerste deel van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is een doelstellingennota om een meer systematische manier van plannen toe te passen. De volgende doelstellingen werden geformuleerd: - Een meer evenwichtige verdeling van de bevolking, van voorzieningen en werkgelegenheid - Wonen en werken dichter bij elkaar - Sterkere concentratie van verstedelijking bij steden dan tijdens de gebundelde deconcentratie van de 2e Nota Ruimtelijke Ordening... Lees meer
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX)
 • Usome
 • jan 31, 2014
 • nov 22, 2022
 • 7047 keer bekeken
VINEX (1990) is een aanvulling op de Vierde Nota. Het rijksinvesteringsprogramma is helderder en omvangrijker geworden. VINEX bevat de volgende vier speerpunten:  1. De Nederlandse concurrentiepositie 2. Afstemming tussen wonen, werken, voorzieningen en openbaar vervoer 3. Aanpassing en vernieuwing van het landelijke gebied 4. Gebiedsgericht beleid, zowel ruimtelijk als ecologisch     ... Lees meer