Borgingsplafond
 • 13 apr. 2015
 • 22 nov. 2022
 • 3159 keer bekeken
Het begrip borgingsplafond vervangt met ingang van 2014 het tot dan toe gebruikelijke begrip faciliteringsvolume. Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie ged... Lees meer
Borgingstegoed
 • 13 apr. 2015
 • 22 nov. 2022
 • 4159 keer bekeken
WSW ziet erop toe dat een deelnemer de door WSW geborgde leningen ook daadwerkelijk besteedt aan borgbare activiteiten. Daarnaast toetst WSW of een deelnemer voldoende, maar niet teveel, liquide middelen aanhoudt. Ook beoordeelt WSW... Lees meer
Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM)
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 7138 keer bekeken
Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) is een aparte afdeling van de Belastingdienst voor monumenten. BBM stelt de onderhoudskosten vast van de restauratie / onderhoud aan uw monument die in aanmerking komen voor fiscale aftr... Lees meer
Beschermd Stads- of dorpsgezicht
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3313 keer bekeken
Het rijk heeft ongeveer 400 stads- en dorpsgezichten aangewezen, voornamelijk historische kernen (monumentenwet 1988). Dit zijn volgens de wet “groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, onderl... Lees meer
BRIM-subsidies
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2794 keer bekeken
BRIM staat voor Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. De subsidie is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van onderhoud van monumenten die oorspronkelijk niet als woonhuis zijn gebouwd en die nu niet als woonhui... Lees meer
BBSH
 • 11 okt. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3500 keer bekeken
Het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangestuurd door de Woningwet en bevat de regels, vastgesteld door het Ministerie van VROM, waaraan woningcorporaties (en gemeentelijke woning... Lees meer
Basishuur
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2897 keer bekeken
De basishuur is de betaalde huur verminderd met de eventueel in de huur opgenomen kosten voor water, verwarming, garage en andere diensten voor privégebruik. Subsidiabele servicekosten worden niet in mindering gebracht. Bron: Cijf... Lees meer
Besluit locatiegebonden subsidies (BLS 2005)
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2967 keer bekeken
Het Besluit locatiegebonden subsidies is een subsidieregeling om de woningbouw te stimuleren. Het BLS 2005 is een financiële regeling die gekoppeld is aan de woningbouwafspraken (WBA) die het Rijk met 20 stedelijke regio's gemaakt... Lees meer
Bestaand Stedelijk Gebied
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2631 keer bekeken
Met het Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) worden de gebieden aangeduid die in 1971 bebouwd waren. Gebieden die later bebouwd zijn hebben de aanduiding Buiten Bestaand Stedelijk Gebied. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie... Lees meer
Besteedbaar inkomen
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2730 keer bekeken
Het besteedbaar inkomen van een huishouden is het inkomen uit arbeid, winst uit onderneming en inkomen uit uitkeringen en sociale verzekeringen (pensioen, lijfrente, alimentatie c.q. bijstandsverhaal). Voorts wordt als inkomen meeg... Lees meer