Grondexploitatie
 • 24 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3804 keer bekeken
Een grondexploitatie is een overzicht van alle kosten en baten van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het realiseren van een nieuwbouwwijk. Het aankopen van grond en het geschikt maken hiervan maken deel uit van de kosten, waarbij de... Lees meer
Ontwikkelaarsresolutie
 • 24 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 4310 keer bekeken
De ontwikkelaarsresolutie is een termijn van maximaal 24 maanden om een pand over te dragen aan de koper, nadat deze verhuurd is geweest als bedrijfsmiddel, waarbij de koper gebruik kan maken van de samenloopvrijstelling voor overdr... Lees meer
Restauratiefonds
 • 03 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 2988 keer bekeken
Zie: Stichting Nationaal Restauratiefonds Lees meer
NRF
 • 13 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2651 keer bekeken
Zie: Stichting Nationaal Restauratiefonds Lees meer
Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM)
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 6873 keer bekeken
Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) is een aparte afdeling van de Belastingdienst voor monumenten. BBM stelt de onderhoudskosten vast van de restauratie / onderhoud aan uw monument die in aanmerking komen voor fiscale aftr... Lees meer
Beschermd Stads- of dorpsgezicht
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3184 keer bekeken
Het rijk heeft ongeveer 400 stads- en dorpsgezichten aangewezen, voornamelijk historische kernen (monumentenwet 1988). Dit zijn volgens de wet “groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, onderl... Lees meer
BRIM-subsidies
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2555 keer bekeken
BRIM staat voor Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. De subsidie is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van onderhoud van monumenten die oorspronkelijk niet als woonhuis zijn gebouwd en die nu niet als woonhui... Lees meer
Cultuurfonds-hypotheek
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2453 keer bekeken
De Cultuurfonds-hypotheek is een laagrentende lening voor gemeentelijke of provinciale monumenten. de rente van deze lening ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek wordt bepaald... Lees meer
Drukkende onderhoudskosten
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2365 keer bekeken
In het Brim 2013 is de term ‘drukkende onderhoudskosten’ geïntroduceerd. De ‘drukkende onderhoudskosten’ zijn de kosten voor onderhoud van een monument zoals die zijn vastgesteld door de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM)... Lees meer
Gemeentelijk document
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2291 keer bekeken
Een gemeentelijk monument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door een gemeente is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven.   Bron: http://www.restauratiefonds.nl/restaureren/Nietrijksmonum... Lees meer